Proces Recenzyjny

Każdy tekst złożony do publikacji w kwartalniku „Pieniądze i Więź" podlega ocenie przez redakcję pod kątem wymogów dotyczących nadsyłanych tekstów oraz zgodności z tematyką kwartalnika. Teksty niespełniające tych warunków zwracane są autorom. Przyjęte przez redakcję teksty poddawane są recenzji dwóch niezależnych recenzentów w systemie double blind review. Recenzenci oraz autor nie znają się nawzajem, dodatkowo pochodzą z różnych ośrodków naukowych lub badawczych. 

Renenzent powinien potwierdzić przyjęcie obowiązków recenzyjnych w ciągu 7 dni od otrzymania prośby o recenzję. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że recenzent nie podejmie się sporządzenia recenzji. W celu sporządzenia recenzji wymagane jest logowanie do systemu Open Journal System (OJS). Złożenie recenzji następuje za pomocą systemu OJS przez wypełnienie udostępnionego formularza recenzji. Ocena tekstu następuje przez ustosunkowanie się do wymogów merytorycznych wymienionych w formularzu recenzji. 

Recenzenci oceniają tekst zgodnie z następującymi wymogami merytorycznymi:

1. doniosłości podjętej problematyki

2. aktualności opracowania

3. zgodności opracowania z profilem pisma

4. oryginalności ujęcia tematu

5. relewantności wykorzystanej literatury i orzecznictwa

6. umiejętności konstruowania tez badawczych

7. poprawności argumentacji

8. jakości językowej i redakcyjnej opracowania.

W przypadku rozbieżnych ocen pomiędzy recenzentami redaktor naczelny decyduje o powołaniu trzeciego recenzenta, którego opinia ma charakter rozstrzygający.

Recenzent powinnien przesłać recenzję (za pomocą systemu OJS) w ciągu 31 dni od otrzymania tekstu do oceny. System OJS wysyła automatycznie przypomnienia o terminie recenzji. Recenzent powinien przedstawić jedną spośród następujących rekomentacji: 

1. zaakceptuj tekst;

2. wymagane poprawki;

3. wymagane poprawki i ponowna recenzja;

4. do zgłoszenia w innych czasopiśmie;

5. odrzuć tekst.

Decyzja recenzentów przekazywana jest autorowi w ciągu 7 dni. 

Ostateczną decyzję o publikacji tekstu w konkretnym numerze, po zakwalifikowaniu tekstu przez recenzentów, podejmuje redaktor naczelny. 

W sprawie szczegółowych obowiązków redaktora i recenzenta w procesie recenzji prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami etycznymi („Zasady etyki publikacyjnej”).