Zasady etyki publikacyjnej

Wytyczne w zakresie zasad etyki publikacyjnej oparte są na istniejących zasadach Elsevier i wytycznych Committee on Publication Ethics (COPE`s Best Practices Guidelines for Journal Editors) dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism.

1. - Ogólne obowiązki redaktora czasopisma

Redaktor czasopisma powinien dbać o:

1. ciągły rozwój czasopisma;

2. zapewnienie wysokiej jakości publikowanych tekstów;

3. utrzymanie integralności dokumentacji akademickiej;

4. zapewnienie wolności wyrażania poglądów w tekstach składanych do kwartalnika;

5. zapewnienie możliwości publikacji poprawek w przypadku wykrycia błędów, a także w razie potrzeby publikować wyjaśnienia, wycofania i przeprosiny; redaktorzy powinni przestrzegać wytycznych COPE dotyczących wycofywania opublikowanych artykułów;

6. zachowanie anonimowość recenzentów w każdym przypadku;

7. zapewnienie zgodności z zasadami etyki publikacyjnej. 

2. - Relacje z autorami

2.1 - Promowanie etycznych zachowań

Redaktor czasopisma powinien zapewnić podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia jakości publikowanych artykułów. Ponadto redaktor powinien unikać publikowania plagiatów lub nieoryginalnych prac.

2.2 - Obowiązki autorów

2.2.1.-Oryginalność i plagiat

Teksty zgłoszone do publikacji powinny zawierać dane niezbędne, aby umożliwić cytowanie ich przez innych autorów. Do publikacji zostaną przyjęte wyłącznie oryginalne utwory. Wykorzystanie publikacji innych osób powinno zostać wyraźnie zaznaczone w przesłanym tekście (w postaci przypisu zredagowanego zgodnie z obowiązującymi w kwartalniku zasadami edytorskimi i pozycji w bibliografii tekstu). Jakiekolwiek przejawy plagiatu uznane będą za nieetyczne i niedopuszczalne.

Redakcja przeciwdziała przejawom nierzetelności naukowej, jakie stanowią ghostwriting (wniesienie własnego wkładu bez ujawnienia swojego autorstwa lub współautorstwa, a w przypadku podziękowań, bez określenia wkładu adresata podziękowań) i guest authorship (wskazanie jako autora lub współautora publikacji osoby, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden).

W przypadku przedstawienia skarg etycznych dotyczących zgłoszonego lub opublikowanego tekstu redaktor kwartalnika skontaktuje się z autorem, a w wypadku podejrzenia działania nieetycznego lub nadużycia przekaże o nich informację odpowiednim instytucjom lub organom.

2.2.2.-Wielokrotna lub równoległa publikacja

Autor nie powinien publikować tekstów poświęconym tym samym badaniom w więcej niż jednym czasopiśmie. Jednoczesne przesłanie tego samego tekstu do więcej niż jednego czasopisma stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalne. Zasadniczo autor nie powinien przesyłać do rozpatrzenia w innym czasopiśmie wcześniej opublikowanego artykułu. Publikacja jednego artykułu w więcej niż jednym czasopiśmie jest uzasadniona tylko w wyjątkowych przypadkach. W każdym razie pierwotne odniesienie musi być cytowane w publikacji wtórnej.

2.2.3.-Potwierdzenie źródeł

Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na ich pracę. Informacje uzyskane prywatnie nie mogą być wykorzystywane w tekście bez pisemnej zgody autora.

2.2.4. - Błędy w opublikowanych pracach

Jeżeli autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim opublikowanym dziele, jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie redakcji czasopisma i współpraca z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia artykułu. Jeżeli redaktor dowie się od osoby trzeciej, że opublikowany utwór zawiera znaczny błąd, obowiązkiem autora jest niezwłoczne wycofanie lub poprawienie pracy lub przedstawienie redaktorowi dowodu poprawności oryginalnego artykułu.

2.2.5.-Autorstwo tekstu

Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które wniosły znaczący wkład w opracowanie, zaprojektowanie lub wykonanie zgłoszonego tekstu. Wszyscy, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni zostać wymienieni jako współautorzy. Inne osóby, które uczestniczyły w pewnych merytorycznych aspektach projektu badawczego, należy odpowiednio potwierdzić lub wymienić. Zgłaszający tekst autor powinien dopilnować, aby wszyscy współautorzy zostali wymienieni w zgłoszonym tekście oraz aby wszyscy współautorzy zatwierdzili ostateczną wersję artykułu, oraz zgodzili się na jego przekazanie do publikacji w kwartalniku.

2.2.6.-Ujawnienie i konflikt interesów

Wszyscy autorzy powinni ujawnić w zgłoszonym tekście wszelkie finansowe lub inne istotne konflikty interesów, które mogłyby mieć wpływ na wyniki lub interpretację ich tekstu. Wszystkie źródła wsparcia finansowego powinny zostać ujawnione.

2.3 - Wskazówki dla autorów

Proces oraz warunki publikacji w kwartalniku są opublikowane i aktualizowane.

2.4 - Decyzje dotyczące publikacji

Decyzje dotyczące przyjęcia lub odrzucenia artykułu do publikacji opierają się wyłącznie na jego merytoryznej ocenie, w szczególności na jego oryginalności w ujęciu problemu badawczego oraz znaczeniu dla celów i przedmiotu czasopisma. Redakcja informuje, który z redaktorów jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji w sprawie publikacji lub odrzucenia artykułu. 

Redakcja oświadcza, że złoszone do publikacji artykuły nie będą odrzucane ze względu na wyrażone w nich poglądy, pod warunkiem, że zostane one naukowo uzasadnione oraz nie będą dyskredytować innych autorów. 

Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu złożonego tekstu jest zawsze przekazywana autorowi w terminie przyjętym w standardach publikacji wraz z uzasadnieniem, w szczególności w przypadku odrzucenia tekstu. Decyzja nie ulega zmianie w procesie publiakcji, chyba że wystąpią poważne problemy, które należy odpowiednio uzasadnić.

Jakakolwiek zmiana w strukturze kwartalnika nie wpływa na wcześniejsze decyzje dotyczące przyjęcia lub odrzucenia tekstów zgłoszonych do publikacji.

2.5 - Poufność i konflikty interesów

Redakcja nie ujawnia nikomu informacji o przesłanym tekście, poza autorem, recenzentem, potencjalnym recenzentem i pracownikom redakcji. 

Teksty nieopublikowane nie mogą być wykorzystywane w pracach członka lub pracownika redakcji bez pisemnej zgody autora. Informacje uzyskane w procesie recenzyjnym stanowią tajemnicę i nie mogą być wykorzystywane do osobistych korzyści. Członek redakcji powinien unikać konfliku interesów wynikających ze związków z autorem zgłoszonego tekstu lub instytucji, w której teskt został przygotowany.

 Redaktor powinien wymagać od wszystkich autorów ujawnienia odpowiednich konkurencyjnych zainteresowań i opublikowania poprawek, jeśli sprzeczne interesy zostaną ujawnione po publikacji.

3. Recenzje 

3.1.-Wkład w decyzje redakcyjne

Recenzja jest niezbędnym elementem procesu publikacji w kwartalniku. Recenzja stanowi podstawę w  podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a poprzez komunikację redakcji z autorem może również pomóc autorowi w podniesieniu wartości merytorycznej zgłoszonego tekstu.

Zgłoszone teksty poddawane są recenzjom dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku rozbieżności między dwiema ocenami dotyczącymi publikacji tekstu powoływany jest trzeci niezależny recenzent. 

3.2.-Standardy postępowania recenzentów

Recenzent powinnien dokonywać obiektywnej i uzasadnionej oceny zgłoszonych do publikacji tekstów. W szczególności recenzent powinien wskazać braki w warsztacie i wykorzystaniu relewantnej literatury w zgłosznym tekście.  Recenzent powinien również zwrócić uwagę redaktora na wszelkie istotne podobieństwa zgłoszonego do publikacji tekstu z każdym innym opublikowanym tekstem, o którym ma wiedzę.

Recenzenci powinni unikać wszelkiego rodzaju konfliktów interesów.  

Każdy wybrany recenzent, który nie czuje się wykwalifikowany do sporządzenia recenzji zgłoszonego do publikacji tekstu lub wie, że jego szybka recenzja nie będzie możliwa, powinien niezwłocznie powiadomić redakcję. 

3.3.-Poufność

Proces recenzji podlega ścisłym warunkom poufności. W celu uniknięcia konfliktu interesów, recenzenci i autorzy nie znają swojej tożsamości. Teksty otrzymane do recenzji należy traktować jako dokumenty poufne. W braku zgody redakcji, zabronione jest udostępnianie tekstów osobom nieuczestniczącym w procesie recenzji.

3.4.-Wykorzystanie tekstu

Bez pisemnej zgody autora, nieopublikowany tekst nie może być wykorzystywany we własnych badaniach recenzenta.