Raportowanie zintegrowane w procesie budowania wartości dla inwestorów na rynku kapitałowym

Autor

Słowa kluczowe:

raport danych niefinansowych, raport zintegrowany, CSR, społecznie odpowiedzialne inwestowanie, rynek kapitałowy

Abstrakt

Celem artykułu jest zidentyfikowanie cech raportowania zintegrowanego w procesie budowania wartości dla inwestorów na rynku kapitałowym. Na gruncie teoretycznym przeanalizowano podstawy koncepcyjne tworzenia wartości w raporcie zintegrowanym, w tym ujawnianie jej w sześciu kapitałach: finansowym, intelektualnym, rzeczowym, ludzkim, relacyjnym i naturalnym. W opracowaniu wykorzystano wyniki badania własnego oraz badań wtórnych.  Badane spółki notowane na GPW w Warszawie w większości potwierdziły, że realizowanie działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu przyczynia się do budowy wartości ich spółek. Z punktu widzenia inwestorów, raport zintegrowany odpowiada potrzebie szerszego monitoringu oraz oceny działalności spółek.

Bibliografia

Ernst & Young. Tomorrow's Investment Rules 2.0. Emerging risk and stranded assets have investors looking for more from nonfinancial reporting, 2015.

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/investor_survey/$FILE/ CCaSS_Institutional_InvestorSurvey2015.pdf.

EUROSIF. European SRI Report 2018. Brussels: 2018.

http://www.eurosif.org/eurosif-2018-sristudy-launch-event/

Gabrusewicz, Tomasz. Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego. Warszawa: C. H. Beck, 2010.

Gilchrist, Karen. Wealthy investors' growing demand for sustainability suggests new investment trend.

https://www.cnbc.com/2020/07/10/ capgem-world-wealth-report-billionairesinvest- in-sustainability-esg.html.

Global Sustainable Investment Alliance. Global Sustainable Investment Review 2018.

http://www.gsi-alliance.org/trends-report-2018.

Hausner, Jerzy i Wojciech Paprocki. „Podstawowe pojęcia”. W Polski archipelag rozwoju w warunkach globalnej niepewności, red. Jerzy Hausner, Wojciech Paprocki i Mirosław Gronicki, 6–31. Sopot: Publikacja Europejskiego

Kongresu Finansowego, 2018.

IIRC. Value Creation. Background Paper. 2013.

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/08/Background-Paper-Value-Creation.pdf

International Integrated Reporting Council (IIRC). The Internal , Framework, International Integrated Reporting Committee. 2013.

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IRFRAMEWORK-2-1.pdf.

Kłobukowska, Justyna. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju. Toruń: Wydawnictwo UMK w Toruniu, 2019.

KPMG. Currents of change: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting, 2015.

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/11/kpmg-internationalsurvey-of-corporate-esponsibilityreporting-2015.pdf.

KPMG. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting, 2013.

https://assets.kpm-g.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/08/kpmg-survey-ofcorporate-responsibility-reporting-2013.pdf.

KPMG. The road ahead. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting, 2017.

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/campaigns/csr/pdf/CSR_Reporting_2017.pdf.

Krzysztofek, Anna. „Zintegrowane raportowanie na przykładzie spółek Respect Index”. Zarządzanie i Finanse, nr 2 (2018):

–154.

Michalczuk, Grażyna. „Raportowanie zintegrowane jako innowacyjne narzędzie rachunkowości w budowaniu relacji inwestorskich”. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 299 (2016): 222–231.

Orchel-Szeląg, Anna. „Społecznie odpowiedzialna rachunkowość Zarządcza – odpowiedź na zmiany w systemach zarządzania”. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 299 (2016): 251–259.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.05.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. z 2016 r. poz. 860.

US SIF. Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends 2018.

https://www.ussif.org/files/Trends/ Trends%202018%20executive%20summary%20FINAL.pdf.

Ustawa o rachunkowości, Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591.

Zyznarska-Dworczak, Beata. „Znaczenie zarządczej rachunkowości odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwie”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 329 (2014): 334–341.

Downloads

Opublikowane

2021-01-08

Numer

Dział

Problemy Zarządzania