Ustalenie liczby udziałów w spółdzielni rolników (spółdzielni energetycznej)

Autor

Słowa kluczowe:

spółdzielnia rolników, spółdzielnia energetyczna, zbycie udziału, ustalenie liczby udziałów

Abstrakt

Artykuł przedstawia nową instytucję prawną w prawie spółdzielczym, jaką stanowi ustalenie liczby udziałów. Instytucja ta funkcjonuje w spółdzielniach rolników oraz w spółdzielni energetycznej. Jej obowiązywanie wiąże się ze szczególnych charakter prawnym udziałów w tych spółdzielniach, który wyraża się w możliwości ich zbycia. Uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni o ustaleniu liczby udziałów stanowi zdarzenie prawne skutkujące zbyciem udziału w spółdzielni rolników lub w spółdzielni energetycznej. Podstawę określenia przysługującej członkom liczby udziałów stanowi stosunek zbytych przez członka do nabytych przez spółdzielnię od wszystkich członków produktów lub grup produktów, czy też energii elektrycznej, ciepła lub biogazu.

Bibliografia

Bąkowski, Tomasz. “Cooperatives as Entities Performing Public Tasks with Particular Emphasis on Social and Energy Cooperatives.” Prawo i Więź, nr 3 (2019): 20 – 28. https://doi.org/10.36128/priw.vi3.

Bierecki, Dominik. Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Sopocie, 2017.

Bierecki, Dominik. „Uwagi w sprawie rozporządzenia udziałem w przedmiocie należącym do spadku.” Rejent, nr 8 (2017): 9 – 32.

Bierecki, Dominik. „Zbycie udziału w spółdzielni rolników.” Pieniądze i Więź, nr 1 (2019): 80 – 94.

Bierzanek, Remigiusz. Prawo spółdzielcze w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.

Cioch, Henryk, Zarys prawa spółdzielczego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2007.

Fici, Antonio. “An Introduction to Cooperative Law.” W International Handbook of Cooperative Law, red. Dante Cracogna, Antonio Fici i Hagen Henrÿ: 3 – 62. Berlin–Heidelberg: Springer, 2013.

Gandor, Karol. Prawa podmiotowe tymczasowe (ekspektatywy). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.

Gersdorf, Mirosław i Jerzy Ignatowicz. Prawo spółdzielcze. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1985.

Gersdorf, Mirosław i Jerzy Ignatowicz. Ustawa o spółdzielniach i ich związkach. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1963.

Gwiazdomorski, Jan. „Dwa problemy z zakresu wspólności spadkowej.” Państwo i Prawo, nr 3 (1977): 135 – 140.

Herbet, Andrzej, Szymon Pawłowski i Piotr Zakrzewski. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck: 2014.

Jędrejek, Grzegorz. Wykładnia przepisów prawa cywilnego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.

Nowacki, Józef, „<> stosowanie przepisów prawa.” Państwo i Prawo, nr 3 (1964): 367 – 376.

Piątowski, Józef Stanisław. Prawo spadkowe. Zarys wykładu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.

Pietrzykowski, Krzysztof. Prawo spółdzielcze. Ujednolicone teksty ustaw. Orzeczenia Sądu Najwyższego. Zielona Góra: Wydawnictwo Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., 1995.

Pietrzykowski, Krzysztof, „Spółdzielnia a spółka handlowa.” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 6 (1991): 65 – 73.

Pietrzykowski, Krzysztof. Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa: C. H. Beck, 2013.

Stecki, Leopold. Prawo spółdzielcze. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.

Stefaniak, Krzysztof. Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.

Suchoń, Aneta. Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.

Suchoń, Aneta. „Spółdzielnie rolnicze a czynności notarialne – wybrane zagadnienia prawne.” Rejent, nr 12 (2018): 46 – 67.

Suchoń, Aneta. „Z prawnej problematyki spółdzielni rolniczych – uwagi historyczne oraz de lege lata.” W Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. Piotr Zakrzewski i Dominik Bierecki, 293 – 311. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Sopocie, 2019.

Zakrzewski, Piotr. „Cel spółdzielni.” Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 1 (2005): 49 – 92.

Zakrzewski, Piotr. Majątek spółdzielni. Warszawa: Wolters Kluwer, 2003.

Zakrzewski, Piotr. „Pojęcie udziału w polskim i obcym prawie spółdzielczym.” Studia Prawnicze, nr 2 (2006): 135 – 149.

Zakrzewski, Piotr. „Udział w spółdzielni – glosa – II CK 426/03.” Monitor Prawniczy, nr 11 (2006): 608.

Downloads

Opublikowane

2021-01-08

Numer

Dział

Problemy Zarządzania