Wycena walut obcych w ujęciu MSR/MSSF 21

Autor

Słowa kluczowe:

IAS / IFRS 21, accounting, foreign currency valuation

Abstrakt

W artykule charakteryzuje się strukturę zapisów MSR/MSSF 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych“ w wersji obowiązujacej od 3 kwietnia 2019 r. Zastosowanie tego standardu ma istotne zaneczenie ekonomiczne głównie w przypadku przedsiębiorstw, które czynnie uczestniczą w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Ma też znaczenie jako element ustalania podstwy do opodatkowania podatkiem dochodowym. Artykuł kończy porównanie zapisów MSR/MSSF 21 z polską ustawą o rachunkowości.

     

Bibliografia

Rozporządzenie Komisji WE nr 1126/2008 z dn. 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz.UE, 29.11.2008, poz.: L.320).

Rozporządzenia MF z dn. 8 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych (Dz.U.Nr 162, poz.1004 z późn.zm).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2020 poz.1426 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U.z 2020 poz.406 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz.U. z 2020 poz.568 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U.z 2020, poz.106 ze zm.).

www.iasb.org.uk (dostęp: 08.12.2020).

Downloads

Opublikowane

2021-01-08

Numer

Dział

Problemy Zarządzania