O czasopiśmie

Tematyka przyjmowanych tekstów

Do kwartalnika przyjmowane są artykuły z zakresu nauk prawnych, nauk ekonomicznych i socjologii, wykazujące się praktyczną doniosłością prowadzonych w nich rozważań lub konkluzji.

W kwartalniku publikowane są również glosy do najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych.  

Cykl wydawniczy

Czasopismo „Pieniądze i Więź" publikowane jest cztery razy w roku, w cyklu wydawniczym: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. 

W ciągu tego samego roku możliwa jest publikacja tylko jednego artykułu tego samego autora (nie dotyczy to tekstów we współautorstwie). 

Open Journal System

Redakcja kwartalnika „Pieniądze i Wieź" funkcjonuje przy użyciu Open Journal System (OJS). Cały proces wydawniczy prowadzony jest przy użyciu OJS. 

Języki publikacji

W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim i angielskim. 

Polityka otwartego dostępu (Open Access Policy)

Kwartalnik „Pieniądze i Więź" stosuje politykę otwartego dostępu (Open Access Policy). Opublikowane numery dostępne są na stronie internetowej w zakładce Archiwum. Dostęp do czytania, wyszukiwania i pobierania opublikowanych numerów oraz wykorzystania ich na dowolnym nośniku informacji w celach niekomercyjnych jest bezpłatny i nie wymaga uprzedniej zgody wydawcy ani autora, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest odpowiednio cytowane, a wszelkie zmiany w oryginale są wyraźnie wskazane.

Autorzy są zobowiązani do używania identyfikatorów ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

Kwartalnik „Pieniądze i Więź" jest indeksowany w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).