Janusz-OssowskiJanusz Ossowski - twórca i redaktor naczelny kwartalnika "Pieniądze i Więź", redaktor naczelny Wydawnictwa , dyrektor SIN; były prorektor ds. kształcenia Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Gdańsku. Współtwórca systemu SKOK w Polsce (od 1990 r.); autor programów edukacyjnych oraz publikacji poświęconych filozofii i historii polskiej spółdzielczości finansowej.

 

Janusz Ossowski(1957)

Zatrudnienie i osiągnięcia organizacyjne

(1989 – 1990) pracownik Biura Kontaktów z Rządem i Organizacjami Społecznymi KK NSZZ "Solidarność";

od początku, tj. od 1990 r. współorganizator systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) w Polsce; pracownik Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych odpowiedzialny za promocję, publikacje oraz szkolenia;

(1992 - 2004) organizator i dyrektor Szkoły Bankowej Fundacji oraz kierownik Działu Szkoleń;

(1996 - 2006) z ramienia Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej – przewodniczący Kwalifikacyjnej Komisji Egzaminacyjnej;

(od 1998) redaktor naczelny kwartalnika naukowego "Pieniądze i Więź";

(2001- 2009) współorganizator i prorektor ds. kształcenia Wyższej Szkoły Finansów

i Administracji w Gdańsku;

( 2009 - 2010) dyrektor Akademii Spółdzielczej Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych

( 2010 - 2011 ) prezes Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

( od 2012 ) dyrektor SIN

 

Autor programów edukacyjnych (od 1992) adresowanych do zarządów, rad nadzorczych oraz pracowników SKOK w formie szkoleń, (od 2001) także studiów zawodowych i (od 2003) studiów podyplomowych;

(2003, 2005, 2006, 2007) autor programów szkoleniowych adresowanych do liderów

i pracowników unii kredytowych w Rosji, Mołdawii, Ukrainie, Białorusi i Litwie;

(2005, 2006) wykładowca i ekspert w programach pomocowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (Rosja, Mołdawia, Białoruś, Ukraina);

ekspert Instytutu Stefczyka (2008 - 2010);

autor publikacji poświęconych filozofii działania, etyce, historii społecznych instytucji finansowych w Polsce, redaktor pierwszego Kodeksu Etycznego SKOK (1993) oraz współautor i redaktor "Kodeksu dobrej praktyki i zasad działania SKOK" (2005).

Publikacje i prace redakcyjne (od 2000 r.)

 

książki

 1. Społeczne instytucje oszczędności i kredytu w Polsce do 1939 roku. Słownik historyczny, Wyd. SIN, Sopot 2017, ISBN  978-83-938964-8-6;  form. A4, stron 606
 2. Jałmużna i kredyt. Przedsiębiorczość, pomoc i samopomoc finansowa w Polsce do roku 1939: poglądy, przykłady, ludzie, Wyd. Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2005, ISBN 83-916589-6-1; form. B5, stron 238 (wyd. II w 2008)

 

prace w publikacjach książkowych

 1. Przedmowa: Franciszek Stefczyk - niestrudzony pomocnik Pana Boga, w: Czesław Ryszka, Pięknie spełnione życie. Franciszek Stefczyk 1861 - 1924, Wyd. SIN, Sopot 2018, strony 7 - 18, ISBN 978-83-946628-0
 2. Jak zaradzić współczesnemu kryzysowi zaufania publicznego? Globalna bankowość wobec lokalnej instytucji mikrofinansowej na przykładzie SKOK, w: D. Żuchowska (red.), Katolicy i ekonomia: szanse i zagrożenia, Wyd. WSKMiS, Toruń 2012, strony 190 - 208, ISBN 978-83-89124-40-1
 3. Ryngraf - szlachecki depozyt, w: Zbigniew Dunin-Wilczyński, Rafał Czerniak, Ryngraf polski, Wyd. SIN, Sopot 2014, strony 11- 14; ISBN 978-83-938964-2-4
 4. Od banku pobożnego do kasy spółdzielczej: prawne i organizacyjne aspekty rozwoju samopomocowych organizacji finansowych w Polsce. Kilka uwag zamiast wstępu /w:/ Prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce pod redakcją J. Ossowskiego, Instytut Stefczyka, Sopot 2010,
  ISBN 978 - 83 - 928860  -0 - 6
 5. Wstęp do wydania polskiego/w:/ Etyka, finanse a wartość przedsiębiorstwa, redakcja S. Lanza, M. Cacaterra, F. Perrini, Instytut Stefczyka, Sopot 2010,
  ISBN 978 - 83 - 920173 - 7 - 0
 6. Instytucje "mikrokredytowe" w dawnej Polsce /w:/ Rynki finansowe. Mikrofinanse pod red. naukową E. Ostrowskiej i J. Ossowskiego, Wyd. Pieniądze i Więź, Sopot 2009,
  ISBN 978 – 83 – 920173 – 9 - 4
 7. Spółdzielcze kasy i polskie tradycje ekonomii społecznej /w:/ Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe: charakterystyka, rozwój, otoczenie. Praca zbiorowa pod red. J. Ossowskiego, Sopot 2007,
  ISBN 978-83-916589-9-4
 8. Niebo dla bogaczy /w:/ Pieniądz w literaturze i teatrze. Praca zbiorowa pod red. J. Bachórza, Sopot 2000,
  ISBN 83-913551-0-1;
   

publikacje w czasopismach

 1. Instytucje "mikrokredytowe" w dawnej Polsce
 1. /w:/ "Pieniądze i Więź" nr 3 (44) 2009;
 2. Biblioteka Myśli Spółdzielczej, (cykl) /w:/ "Pieniądze i Więź" ( od numeru 4/ 2004):

(I) Tuhan-Baranowski, (II) Piotr Kropotkin, (III) Władysław Jenner: Spółdzielczość – między indywidualizmem a komunizmem, (IV) Charles Gide: spółdzielczość czyli solidarność, (V) Fryderyk hrabia Skarbek – ojciec polskiej ekonomii, (VI) Charles Antoine pionier chrześcijańskiej ekonomii społecznej, (VII) Czesław Strzeszewski – pionier katolicyzmu społecznego w Polsce, (VIII) Józef Supiński – pionier polskiej socjologii i ekonomii społecznej, (IX) Stanisław Thugutt, (X) ..., (XI) William Stanley Jevons, (XII) Józef Kirszrot, (XIII) Anzelm Batbie, (XIV) Repetytorium ekonomii społecznej, (XV) Edward Abramowski, (XVI) Dr Samuel Smiles, (XVII) Kościół wobec kas oszczędności i pożyczek, (XVIII) Zadania stojące przed spółdzielczością według księdza Stanisława Adamskiego,(XIX) Dr Franciszek Stefczyk – polski Raiffeisen, (XX) Państwo a spółdzielczość w ujęciu Tadeusza Kłapkowskiego, (XXI) Franciszka Stefczyka zarys historii spółdzielczości, (XXII) Historia spółdzielczości w Niemczech wg Wygodzinskiego, (XXIII) Spółdzielczość w Niemczech, (XXIV) dr Witold Lewicki, "Ani grosza do obcych banków, wszystko dla siebie", (XXV) Stanisław Bukowiecki, "Praca społeczna, a państwo"; Jan Kurnatowski, "Solidaryzm", (XXVI) "Towarzystwo Kooperatystów i Henry W. Wolff, (XXVII) "Narodziny banków pobożnych"; (XXVIII) O bankach pobożnych (cz. 2); (XXIX) O Fundacji Taniego Kredytu ks. Białobrzeskiego; (XXX) Wielkopolski system spółdzielczy w ujęciu brata Załuskiego; (XXXI) Gide i Rist o myśli społecznej inspirowanej przez chrześcijaństwo; (XXXII) Dr William King - zapomniany ojciec spółdzielczości; (XXXIII) Dr William King - zapomniany ojciec spółdzielczości, cz. 2; (XXXIV) Leopold Caro - polski solidarysta chrześcijański; (XXXV) "Biuletyny Spółdzielczego Instytutu Naukowego"; (XXXVI) O obowiązkach państwa, oszczędzaniu i rozwoju. Dyskusje gospodarcze II RP; (XXXVII) Antoniego Rząda uwagi o "spólnictwie pieniężnem" ; (XXXVIII) Edukacja spółdzielcza w Księstwie Cieszyńskim. Zasady spółdzielczości; (XXXIX) Wojciechowski o spółdzielniach kredytowych Schulzego z Delitzsch i Raiffeisena; (XL)  O kształceniu społecznym i spółdxzielczych w II RP; (XLI) Św. Józef Sebastian Pelczar - biskup, patriota i społecznik; (XLII) Tadeusz Zakrzewski o walce ze spółdzielniami niezwiązkowymi; (XLIII) O spółdzielczości mniejszości narodowych II RP: spółdzielczość żydowska; (XLIV) Bernard Lavergne: najważniejszy jest konsument; (XLV) F. W. Raiffeisen: przezwyciężyć biedę; (XLVI) F. W. Raiffeisen: przezwyciężyć biedę, cz. 2.

 1. O chrześcijańskich korzeniach kooperacji /w:/ "Pieniądze i Więź" nr 3-4 (16-17) 2002;
 2. Spółdzielczość finansowa – geneza, historia, rozwój (cz. 1) /w:/ "Pieniądze i Więź" nr 1(10) 2001;
 3. Spółdzielczość finansowa – geneza, historia, rozwój (cz.2) Spółdzielczość w wybranych systemach filozoficznych i ekonomicznych /w:/ "Pieniądze i Więź" nr 2(11) 2001;
 4. Polsko-niemieckie korzenie spółdzielczości finansowej /w:/ "Pieniądze i Więź" nr 1(6) 2000;

 

prace redakcyjne

 1. twórca (od 1998 r.) i redaktor naczelny pisma - "Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy Poświęcony Problematyce Społecznej, Ekonomicznej i Prawnej",  ISSN 1506-7513; kwartalnik ukazuje się od roku 1998, od 2003 wpisany na listę krajowych czasopism wyróżnionych przez KBN, obecnie na liście MNiSW, od 2005 indeksowane przez "The Central European Journal of Social Sciences and Humanities", liczba punktów 6
 2. współtwórca (od 2011 r.) i członek redakcji „Rocznika Orzecznictwa i Piśmiennictwa z zakresu Prawa Spółdzielczego oraz Prawa Spółek Handlowych”, ISSN 2083-8247
 3. współtwórca (od 2012 r.) i redaktor zarządzający pisma „Prawo i Więź. Kwartalnik Naukowy Poświęcony Prawu i Badaniom Społecznym”, ISSN 2299-405X, pismo indeksowane przez  "The Central European Journal of Social Sciences and Humanities", liczba punktów 6
 4. redakcja i opracowanie książek serii "Biblioteka kwartalnika naukowego "Pieniądze i Więź", m.in.:

  * Czesław Ryszka, Pięknie spełnione życie. Franciszek Stefczyk 1861 – 1924, Wyd. SIN, Sopot 2018, ISBN 978-83-946628-2-0, form. B5, stron 186
  ISBN 978-83-946628-2-0

  * Lech Mażewski, Trzon państwa, Wyd. SIN, Sopot 2018, ISBN 978-83-946628-0-6, form. B5, stron 175
  ISBN 978-83-946628-0-6

  * Dominik Bierecki, Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego, Wyd. SIN, Sopot 2017, ISBN 978-83-938964-9-3, form. B5, stron 374
  ISBN 978-83-938964-9-3

  * Martyna Jedlińska, Spółdzielnia socjalna w prawie polskim. Zagadnienia cywilnoprawne, Wyd. SIN, Sopot 2017, ISBN 978-83-938964-0-0, form. B5, stron 272
  ISBN 978-83-938964-0-0

  * Romuald Piekarski, Makiawelizm, patologia ducha, sacrum i polityka. Eseje z filozofii politycznej, Wyd. SIN i PIK Sursum Corda, Sopot 2016, ISBN 978-83-938964-7-9, form. B5, stron
  ISBN 978-83-938964-7-9

  * Grażyna Ancyparowicz, Sytuacja prawna a standing finansowy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Wyd. SIN, Sopot 2015, ISBN 978-83-938964-4-8, form. B5, stron 144
  ISBN 978-83-938964-4-8

  * Oktawian Nawrot (red.), Klauzula sumienia, Wyd. SIN i PIK Sursum Corda, Sopot 2015, ISBN 978-83-938964-5-5, form. B5, stron 162
  ISBN 978-83-938964-5-5

  * Grażyna Ancyparowicz, Od neoliberalizmu do neokolonializmu. Ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce, Wyd. SIN, Sopot 2015, ISBN 978-83-938964-6-2, form. B5, stron 530
  ISBN 978-83-938964-6-2

  * Zbigniew Dunin-Wilczyński, Rafał Czerniak, Ryngraf polski, Wyd. SIN, Sopot 2014, ISBN 978-83-938964-2-4, form. A4, stron 228
  ISBN 978-83-938964-2-4

  * Carlo Cardia, Tożsamość religijna I kulturowa Europy. Sprawa krzyża., Przekł. A. Żołnierkiewicz, Wyd. SIN i PIK Sursum Corda,  Sopot  2013, ISBN 978-83-932563-8-9, form. B5, stron 167
  ISBN 978-83-932563-8-9

  * Jacek Skoczek, Usługi płatnicze świadczone przez kasy oszczędnościowo-kredytowe. Zagadnienia cywilnoprawne, Wyd. SIN, Sopot 2013, ISBN 978-83-932563-7-2, form. B5, stron 246
  ISBN 978-83-932563-7-2

  * Eryk Łon, Powiązania Amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji, Wyd. SIN, Sopot 2011, ISBN 978-83-932563-3-4, form. B5, stron 343
  ISBN 978-83-932563-3-4

  * Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce pod redakcją J. Ossowskiego, Wyd. Fundacji PZK – Instytut Stefczyka, Sopot 2010
  ISBN 978-83-928860-0-6;

  * Etyka, finanse a wartość przedsiębiorstwa, pr. zb., redakcja S. Lanza, M. Calcaterra, F. Perrini, Wyd. Fundacji PZK – Instytut Stefczyka, Sopot 2010 
  ISBN 978-83-920173-7-0;

  * Marta Stepnowska-Michaluk, Likwidacja spółdzielni, Wyd. Fundacja PZK – Instytut Stefczyka, Sopot 2009
  ISBN 978-83-920173-8-7;

  * Rynki finansowe. Mikrofinanse pod red. naukową E. Ostrowskiej i J. Ossowskiego, Wyd. Pieniądze i Więź, Sopot 2009
  ISBN 978-83-920173-9-4;

  * Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe: charakterystyka, rozwój, otoczenie. Praca zbiorowa pod red. J.Ossowskiego, Wydawnictwo Fundacji PZK, Sopot 2007
  ISBN 978-83-916589-9-4

  *Koopieratiwnyje kreditno-sbieriegatielnyje kassy (kriedytnyje sojuzy): polskij opyt – biełorusskije pierspiektywy. Praca zbiorowa, Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2006
  ISBN 83-920173-2-3 (w j. rosyjskim);

  *Case cooperative de economie si credit: experienta poloneza – perspective moldovenesti. Praca zbiorowa, Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2006
  ISBN 83-920173-3-1 (w j. rumuńskim);

  * Krzysztof P. Łabenda, Instrumenty płatnicze, Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2006
  ISBN 83-916589-5-3;

  * Kodeks Dobrej Praktyki i Zasad Działania SKOK, Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2005
  ISBN 83-916589-7-X (współautor i redaktor);

  * Bohdan Cywiński, Idzie o dobro wspólne. Opowieść o Franciszku Stefczyku, Wyd. Fundacji PZK oraz Wyd. TRIO, Warszawa – Sopot 2004
  ISBN 83-916589-5-3 oraz 83-7436-020-8;

  * Andrzej Dunajski, Człowiek przede wszystkim. X lat ruchu SKOK, Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2003
  ISBN 83-916589-3-7;

5. redaktor czasopisma „Raport” (dodatek kwartalnika naukowego „Pieniądze i Więź”) ISSN 1506 – 7513;

 


Partnerzy:

kasa-stefczyka

wsieci 27022014 

skef 

logo FES 

 

Nasza witryna do poprawnego funkcjonowania używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj wiecej polityka prywatnosci.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.